Veřejná zakázka: Zařízení pro granulaci zmrazením (vymrazovací granulace)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 202
Systémové číslo: P19V00000210
Evidenční číslo zadavatele: 36/2019/Pob
Datum zahájení: 20.05.2019
Nabídku podat do: 06.06.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zařízení pro granulaci zmrazením (vymrazovací granulace)
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení pro granulaci vícesložkových práškových materiálů (např. výroba diamantových nástrojů, kdy prášková směs obsahuje kovové pojivo, syntetické diamanty, příp. grafit) a jiných substancí zmrazením a zařízení pro sušení mrazem (lyofilizátor).
Princip je založen na rozstřikování práškové suspenze do kapalného dusíku, přičemž dochází k okamžitému zmrazení rozstřikovaných kapiček a tvorbě granulí. Rozstřikování suspenze bude prováděno plynným dusíkem nebo vzduchem. Následně se granule vysuší sublimací „ledu“ bez jakéhokoliv segregačního účinku, tj. sušení probíhá pod vakuem sublimací par vody ze zmrzlého vzorku.
Tato technologie zajišťuje vysokou kvalitu granulí s homogenní distribucí všech komponent materiálu a sférickým tvarem, mající výborné technologické vlastnosti (tekutost, objemová hustota, lisovatelnost, slinovatelnost, aj.). Granule mohou být formovány/zhutňovány lisováním v matricích či izostatickým lisováním, ale jsou velmi vhodné i pro technologie jako extruze, injekční vstřikování (powder injection moulding) nebo aditivní výrobu. Dané zařízení je aplikovatelné v oblasti keramických materiálů, práškové metalurgie, zpracování nanomateriálů, přípravy materiálů pro výrobu diamantových nástrojů, katalytických materiálů, biomateriálů, aj.
Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, provedení veškerých dalších činností podmiňujících zapojení a uvedení zboží do provozu a předvedení jeho řádné funkčnosti (instalace) a zaškolení obsluhy přístroje v rozsahu min. 8 hodin.

The subject of the public contract is the supply of equipment for granulation of multi-component powder materials (e.g. production of diamond tools, where the powder mixture contains metal binder, synthetic diamonds, or graphite) and other substances by freezing and a freeze drying device (lyophilizator).
The principle is based on spraying the powder suspension into liquid nitrogen, where immediate freezing of the spray droplets and forming of granules takes place. Spraying of the suspension will be carried out with nitrogen gas or air. Subsequently, the granules are dried by sublimation of "ice" without any segregation effect, i.e. drying takes place under vacuum by sublimation of water vapour from the frozen sample.
This technology ensures creation of high quality granules with homogeneous distribution of all material components and spherical shape, having excellent technological properties (fluidity, bulk density, compressibility, sinterability, etc.). The granules may be moulded/compacted by compression in matrices or isostatic pressing, but are also very suitable for technologies such as extrusion, powder injection moulding or additive manufacturing. The device is applicable in the field of ceramics, powder metallurgy, processing of nanomaterials, preparation of materials for the manufacture of diamond tools, catalytic materials, biomaterials, etc.
The subject of performance also includes transportation to the place of performance, execution of all other activities conditional on the connection and putting into operation of the goods and demonstration of its proper functioning (installation) and training of the operator of the device for at least 8 hours.
A detailed specification of the subject of the public contract is given in Appeandix No. 1 Technical Specification. Fulfilment conditions are set out below in the commercial terms and conditions (draft purchase contract) that form Appendix No. 2 to this Invitation.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR OP Otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 255 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • IČO: 61989100
 • Poštovní adresa:
  17. listopadu 2172/15
  70800 Ostrava
 • Název oddělení: Centrum projektové podpory
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-044551

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy