Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Provádění prostorové virucidní dezinfekce proti šíření koronaviru v budovách VŠB-TUO
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je realizace dezinfekční práce spočívající v interiérové, prostorové virucidní dezinfekci proti šíření koronaviru pro potřeby jednotlivých pracovišť zadavatele.
Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy o dílo s jedním dodavatelem.
Na základě uzavřené rámcové smlouvy o dílo bude vybraný dodavatel pro zadavatele zajišťovat dezinfekční práce podle potřeb zadavatele po celou dobu trvání rámcové smlouvy o dílo, a to formou dílčích plnění, vždy na základě konkrétní písemné výzvy zadavatele (dílčí objednávky). Zadavatel si vyhrazuje právo zadávat jednotlivá dílčí plnění operativně dle aktuální potřeby a situace.
Zadavatel umožní zhotoviteli připojení k rozvodu teplé a studené vody a el energie. Náklady spojené s užíváním vody apod. hradí zadavatel a nebude požadovat po dodavateli jejich úhradu.
Dodavatel garantuje vykonávání činnosti osobami způsobilými k výkonu sjednaných prací a řádně proškolenými. K provedení prací bude zhotovitel používat vlastní certifikované prostředky, které budou odpovídat technickým normám a předpisům platným v České republice, včetně aplikace, a to dle zásad BOZP, PO a ekologických procesů. Materiál, práce, doprava a také ostatní pomůcky a náklady na pořízení těchto prostředků jsou zahrnuty v ceně, která bude tímto stanovena jako kompletní. Dodavatel také na vlastní náklady provede případnou likvidaci odpadů vzniklých vlastní činnosti.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz)
Kontakt: Marcela Tomisová
e-mail: marcela.tomisova@vsb.cz
tel: 597 325 604
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR OP Otevřená výzva
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 08.12.2020 09:00
Datum zahájení: 24.11.2020 07:10
Odpovědné zadávání: