Veřejná zakázka: Upgrade řídicí konzoly simulátoru deformací za tepla HDS20-Gleeble Touch Control_Upgrade of the control console of hot deformation simulator HDS20-Gleeble Touch Control

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 378
Systémové číslo: P19V00000386
Evidenční číslo zadavatele: 227/9560/2019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-027449
Datum zahájení: 17.09.2019
Nabídku podat do: 03.10.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Upgrade řídicí konzoly simulátoru deformací za tepla HDS20-Gleeble Touch Control_Upgrade of the control console of hot deformation simulator HDS20-Gleeble Touch Control
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky (dále také VZ) je upgrade řídicí konzoly simulátoru deformací za tepla HDS20-Gleeble Touch Control, jako rozšíření ke stávajícímu zařízení simulátoru HDS-20 výrobce Dynamic Systems Inc., (USA). Zadavatel požaduje dodávku kompletního zařízení, návodů na obsluhu a údržbu zařízení, dopravu na místo plnění, instalaci a zaškolení obsluhy. Specifikace předmětu veřejné zakázky a dodávky je uvedena v technické specifikaci, která je v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.
The subject of the public contract (hereinafter also referred to as "PC") is Upgrade of the control console to the existing HDS-20 simulator equipment of Dynamic Systems Inc., (USA).The Contracting Authority requires delivery of complete device, instructions for operation and maintenance of the equipment, transport to the place of fulfillment, installation and training of the operator. The specification of the subject of the public contract and the delivery is specified in the technical specification, which is found in Appendix No. 1 of this Tender Documentation.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Dodávky mohou být poskytovány pouze konkrétním dodavatelem z důvodu, které jsou technické.
  Veřejná zakázka je realizována formou jednacího řízení bez uveřejnění dle § 63 odst.3 písm.b) zákona.
  V rámci této veřejné zakázky je osloven dodavatel, který je pro dodávku Upgrade řídicí konzoly simulátoru deformací za tepla HDS20-Gleeble Touch Control výhradně autorizován, což si zadavatel ověřil.
  Důvodem realizace zadávacího řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění je upgrade stávajícího zařízení simulátoru deformací HDS-20. Zařízení je provozované u zadavatele od roku 2012, zařízení dodala společnost DSI Europe GmbH.
  Oslovený dodavatel je výhradním prodejním a servisním subjektem v Evropě. Tento stav znemožňuje, že by jiný druh zadávacího řízení zajistil větší hospodářskou soutěž nebo lepší výsledky, neboť objektivně existuje pouze jeden dodavatel, který může veřejnou zakázku splnit.
  Supplies may only be provided by a particular supplier for reasons that are technical.
  The public contract is realized in the form of negotiated procedure without publication according to § 63 paragraph 3 letter b) of the Act.
  Withinof this public contract, a supplier is addressed who is exclusively authorized to delivery for the supply of the Upgrade control consol deformation simulator to hot HDS20-Gleeble Touch Control, which the Contracting Authority verified.
  The reason for the realization of the tender in the form of negotiated procedure without publication is the upgrade of the existing deformation simulator device HDS-20. The equipment has been operated by the client since 2012, equipment supplied by the company DSI Europe GmbH.
  The addressed supplier is the exclusive sales and service entity in Europe. This situation makes it impossible for another type of procurement procedure to ensure greater competition or better results, since there is objectively only one supplier who can fulfill the contract.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • IČO: 61989100
 • Poštovní adresa:
  17. listopadu 2172/15
  70800 Ostrava
 • Název oddělení: Veřejné zakázky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-044551

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky